Budżet Brzezin na rok 2023 uchwalony

pieniadz_20200325-153826_1

Rada Miasta Brzeziny przyjęła uchwałę budżetową na 2023 rok. Dochody zaplanowano na 72 215 987,61 zł, zaś wydatki na 79 275 678,17 zł. Konstrukcję budżetu Miasta Brzeziny oparto na analizie dochodów i wydatków zrealizowanych za lata 2019-2021 oraz dziesięć miesięcy 2022 roku.

Najwięcej, bo ponad 15 mln zł zostanie przeznaczone na wydatki związane z oświatą, oraz kwoty na pomoc społeczną i rodzinę – ponad 12 mln zł. Trzecie miejsce na liście przyszłorocznych największych wydatków, to pieniądze na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (gospodarka odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic) – łącznie radni zarezerwowali na ten cel ponad 7 mln zł.

2023 rok będzie kolejnym, w którym kontynuowane będą duże inwestycje miejskie. Oto ich lista:

  • Budowa pasywnej hali sportowej – 10 mln 175 tys. zł
  • Przebudowa targowiska miejskiego – 10 mln zł
  • Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu – 6 mln 662 tys. zł
  • Rozszerzenie oferty Muzeum Regionalnego w Brzezinach – 187 247,76 zł
  • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (inwestycja wieloletnia, częściowo finansowana z Funduszu Solidarnościowego) – 300 tys. zł
  • Budowa instalacji fotowoltaicznej w Centrum Kultury Fizycznej – 419 tys. zł

W 2023 roku zaplanowano przychody budżetu na 10 045 781,32 zł, w tym:

  • 4 095 781,32 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji oraz pokrycie planowanego deficytu.
  • 5 950 000,00 zł – przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczone na budowę pasywnej hali sportowej w Brzezinach.

Planowane zadłużenie na 2023 rok wynosi 17 410 217,82 zł.

źródło: UM Brzeziny