wersja testowa serwisu

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscu pracy. Nowe rozporządzenie dotyczy nawet stołówek i pomieszczeń socjalnych

coronavirus-5064371_960_720

W życie weszło nowe rozporządzenie, w myśl którego mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscu swojej pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedna osoba.

Rząd zaostrzył przepisy związane z zakrywaniem ust i nosa. Od teraz nie możemy powoływać się na wykonywanie obowiązków służbowych, bowiem w nowym rozporządzeniu widnieje zapis, że w przypadku, gdy w pomieszczeniu zakładu pracy znajduje się więcej niż jedna osoba musimy mieć założoną maseczkę. Nie jest też ważne, że zachowamy odpowiedni dystans.

Do dnia 27 grudnia 2020r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568, 695, 1087 i1517), ust i nosa:

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, ob-sługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budy-nek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny

Co ciekawe, nowe przepisy dotyczą także m.in. zakładowych stołówek czy pomieszczeń socjalnych. Można to więc rozumieć, że - według nowego rozporządzenia - nie możemy zjeść posiłku, gdy w tym samym pomieszczeniu jest nasz współpracownik.

Zapis, o którym mowa znajduje się w paragrafie 25 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.