Ruchy wahadłowe w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Kiedy wernisaż wystawy?

muzeum-brzeziny

Muzeum Regionalne w Brzezinach zaprasza na wernisaż wystawy dydaktyków z kierunku Grafika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Otwarcie wystawy odbędzie się 18 maja o godzinie 18.00. Poniżej opis wystawy przesłany przez kuratora wystawy dr Bartłomieja Jarmilińskiego:

"Analizując obszar sztuki obecnie tworzonej, trudno byłoby określić precyzyjny obraz, który mieściłby się w jasno określonych ramach stanowiących o tym, czym zajmuje się sztuka współczesna, jakich używa mediów i jakie formy mogą dominować w tworzonych aktualnie pracach. Termin ,,sztuki piękne", jest w odniesieniu do współczesności, niewystarczającym do opisu szerokiego obszaru sztuki obecnie tworzonej przez artystki i artystów z różnych pokoleń. Istotnym aspektem w analizie sztuki współczesnej jest wielość nurtów, wielość mediów i koncepcji w oparciu o które powstają prace. Intermedialność, jest tu kluczowym aspektem pozwalającym na szerokie spojrzenie w obszar sztuk wizualnych. Współcześnie tworzone w obszarze sztuki prace, pokazują że granice pomiędzy mediami są dość płynne i prace powstałe w tradycyjnym medium jak malarstwo, rysunek, grafika czy rzeźba, poprzez materiały z których powstają oraz inną od dotychczasowej formę eksponowania ich, nabierają nowego znaczenia. Słowa takie jak : instalacja i obiekt, będą pełnić tu szczególną rolę, ponieważ mogą powstać przy użyciu różnych mediów jak też mogą je łączyć. Dlatego, terminem który znacznie lepiej opisuje to co w sztuce dzieje się aktualnie, są ,,sztuki wizualne". Wizualność pozostaje nadal pierwszym i istotnym aspektem sztuki, choć w odniesieniu do tego, co stanowiło trzon sztuki tworzonej w XIX i XX wieku, przybiera ona zdecydowanie inną, podporządkowaną koncepcji rolę. To właśnie koncepcja i dobór odpowiednich mediów oraz środków wyrazu, mają kluczowe znaczenie, w określaniu tego czy praca / dzieło przynależeć będzie do obszaru sztuki. Poza tradycyjnymi dyscyplinami sztuki, jak rysunek, grafika warsztatowa, malarstwo i rzeźba, dużymi obszarami są sztuki tworzone digitalnie, jak projektowanie 3D, net art, game art, grafika projektowa, animacja. Wobec ilości mediów, można stwierdzić, że obszar sztuk wizualnych daje dużą przestrzeń, w której mogą powstawać realizacje artystyczne, bez ograniczeń co do mediów w jakich prace mogą być tworzone. Koncepcja i odpowiedni dobór mediów do zrealizowania dzieła, tworzą jakość wypowiedzi twórczej, są również obrazem postawy twórczej i konsekwencji jaka buduje dzieła artystek i artystów z grona dydaktyków na kierunku Grafika w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ich różnoraki charakter pokazuje jak wzajemnie się uzupełniają i dają szerokie spektrum w analizie i ocenie sztuki tworzonej aktualnie, poprzez wielość mediów w jakich powstają. Intermedialność prac realizowanych w przedmiotach na kierunku Grafika w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, może przypominać płynną współpracę wielu elementów większej całości, jak w definicji tytułowego ,,ruchu wahadłowego", który jest działaniem okresowym oraz jest ruchem powtarzającym się w równych odstępach czasu z równym natężeniem, wokół położenia równowagi danego przedmiotu który znajduje się na osi. Osią tą stała się dydaktyka, w której koncepcja, jakość i konsekwencja, wynikają z postaw twórczych artystek i artystów których prace prezentowane są na wystawie w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Wystawa ,,Ruchy wahadłowe" jest częścią obchodów jubileuszu 30-lecia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi."

źródło: Muzeum Regionalne w Brzezinach