Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych: bardzo duże dofinansowania dla samorządów z naszego regionu!

Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych: bardzo duże dofinansowania dla samorządów z naszego regionu!

Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu! Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania.

Duże pieniądze trafią także do naszego regionu, w tym powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, skierniewickiego i rawskiego. Szczegóły w poniższym zestawieniu:

Powiat brzeziński:

Powiat brzeziński - 9 700 000 złotych

1. Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach. Pozwoli ona zmniejszyć koszt zużycia energii o 50 %. Planowana jest także instalacja szybu windy zewnętrznej w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planuje się zadaszenie boiska wielofunkcyjnego położonego na terenie szkoły lekką konstrukcją stałą oraz wyposażenie obiektu w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną w celu umożliwienia korzystania z obiektu zimą

Szacowany koszt inwestycji: 3 700 000 złotych

2. Budowa szybów windowych wraz z przebudową klatek schodowych oraz montaż dźwigów osobowych w budynkach powiatowych (siedziby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, Liceum Ogólnokształcącego, DPS, PCPR, wydziałów Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych). Zasadność inwestycji podkreśla fakt, iż wskazane podmioty świadczą wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych. Zastosowanie usprawnień wspierać będzie zasadę dostępności budynków. (2 000 000 zł).

Szacowany koszt inwestycji: 2 500 000 złotych

3. Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 5100 E na odcinku Grzmiąca – Janinów o długości ok. 3,6 km. Zadanie obejmuje dokumentację projektową, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Projektuje się poszerzenie istniejącej szerokości nawierzchni jezdni do 5,50 m, obustronne utwardzenie poboczy kruszywem o szerokości 1,00 m i grubości 12 cm, przebudowę zjazdów, przepustu pod drogą, odmulenie rowów przydrożnych oraz przebudowę 4 jednostronnych skrzyżowań z drogami gminnymi. (4 000 000 zł).

Szacowany koszt inwestycji: 5 560 000 złotych

Miasto Brzeziny - 1 680 000 złotych

1. Projekt polega na przebudowie drogi w ul. Polnej na odcinku 600 mb. obejmującej położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową, odwodnieniem, budowę chodnika na długości 130 mb oraz montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym – linie segregacyjne, próg zwalniający, bariery segmentowe. W istniejącym stanie droga jest nieutwardzona, nie posiada oznakowania poziomego i pionowego. Na wnioskowanym odcinku nie ma chodnika a ruch pieszych odbywa się po jezdni. (500 000 zł).

Szacowany koszt inwestycji: 1 000 000 złotych

2. Projekt polega na ekologicznej modernizacji miejskiej pływalni w Brzezinach i obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 KW na dachu budynku wraz z pracami przygotowawczymi w zakresie dachu, wymianę rury zjeżdżalni na ocieploną wraz z pracami modernizacyjnymi, wymianę zbiorników przelewowych i filtrów w technologii uzdatniania wody basenowej i wykończeniowe prace wewnętrzne w obrębie łazienek i szatni z wymianą szafek na sterowane elektronicznie. (1 000 000 zł).

Szacowany koszt inwestycji: 1 050 000 złotych

3. Rozbudowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Moniuszki w Brzezinach poprzez budowę bezpiecznego placu zabaw, w skład którego wejdą m.in. stół okrągły, ścianki wspinaczkowe, most linowy, huśtawki (w tym wagowa integracyjna), bujaki na sprężynach, piaskownica, tablica kredowa, ścianki funkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wymiana nawierzchni dojścia do placu zabaw, nawierzchnie bezpieczne, wymiana ogrodzenia z poszerzeniem wejścia, nowe nasadzenia, pergole,ławki i kosze na śmieci) (280 000 zł).

Szacowany koszt inwestycji: 500 000 złotych

Gmina Dmosin - 500 000 złotych
Projekt obejmuje swym zakresem:
- przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie. Inwestycja obejmuje zewnętrzne i wewnętrzne roboty budowlane na budynku OSP w Kołacinie, w którym mieści się również Świetlica Wiejska w Kołacinie.
- przebudowę kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej.Inwestycja obejmuje zewnętrzne i wewnętrzne roboty budowlane na budynkach OSP w Woli Cyrusowej. W dwóch z nich mieszczą się również Świetlice Wiejskie w Woli Cyrusowej.

Szacowany koszt inwestycji: 787 200 złotych

Powiat łódzki wschodni: 

Gmina Andrespol - 1 000 000 złotych
- rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie (m.in. termomodernizacja budynku administracyjnego, rozbudowa zbiornika uśredniającego ścieki dowożone, modernizacja istniejącego reaktora, przepompowni głównej, stacji zlewowej, montaż dodatkowego areatora, rozbudowa systemu składowania i osuszania osadu),
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janówka, Justynów, Stróża i Zielona Góra(długość sieci: 10,2 km).

Szacowany koszt inwestycji: 10 100 000 złotych

Gmina Brójce - 2 000 000 złotych

1. Przedmiotem inwestycji będzie budowa kompleksu sportowego w Gminie Brójce. Główną część inwestycji stanowić będzie budowa boiska do gry w piłkę nożną. W skład inwestycji wejdzie zakup/budowa trybun oraz oświetlenie. Infrastrukturę towarzyszącą stanowić będą pomieszczenia socjalne – szatnie dla zawodników, pomieszczenie dla trenerów oraz pomieszczenie gospodarcze. Całość inwestycji zostanie uzupełniona o ogrodzenie, a także część oddzielającą samo boisko od trybun dla publiczności. Dodatkowo kompleks sportowy zostanie wyposażony w miejsca parkingowe. (1 500 000 zł).

Szacowany koszt inwestycji: 1 800 000 złotych

2. Przedmiotem inwestycji będzie budowa Skateparku w Gm. Brójce. Przedmiotowy obiekt infrastruktury sportowej będzie zlokalizowany w Bukowcu, na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej. Skatepark będzie miał charakter streetowy, znajdujący się na betonowej powierzchni. Wyposażenie skateparku – obiekty skateingowe będą wykonane z prefabrykantów żelbetowych. Obiekt będzie służył do jazdy na rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach. Zajmie powierzchnię ok. 304 m2. Inwestycja będzie również obejmować ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół Skateparku. (500 000 zł).

Szacowany koszt inwestycji: 800 000 złotych

Gmina Koluszki - 3 950 000 złotych
Przedmiotem inwestycji jest budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2911 E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki wraz z przebudową drogi powiatowej. Wybudowany zostanie bezkolizyjny układ drogowy w postaci tunelu pod torami PKP o długości 0,35 km. Inwestycja przewiduje przebudowę drogi z jezdnią o szer. 6 m i jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 2,5 m, budowę dróg serwisowych, odwodnienie tunelu, bariery ochronne i windy dla niepełnosprawnych. 

Szacowany koszt inwestycji: 31 032 101 złotych

Gmina Rzgów - 820 000 złotych
Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w 5 ulicach w Gadce Starej i Starowej Górze o długości 2,75 km w pasach dróg gminnych wraz z konieczną infrastrukturą techniczną. Gmina uzyskała 1,0 mln zł z pierwszym etapie naboru lecz dopiero razem z wnioskowaną kwotą ma możliwość realizacji zamkniętej inwestycji w tych miejscowościach. Nowe osadnictwo wymaga budowy sieci i podłączenia nowych odbiorców, inwestycja nie jest możliwa do wykonania ze środków własnych.

Szacowany koszt inwestycji: 2 150 968,11 złotych

Gmina Tuszyn - 1 000 000 złotych
Projekt obejmuje zakresem budowę oświetlenia ulicznego. Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do rosnących potrzeb lokalnych społeczności oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Zostaną wybudowane nowe pkt. świetlne wraz z urządzeniami. Grupa docelowa: wszystkie osoby korzystające z infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Tuszyn w tym szczególnie: mieszkańcy gminy, turyści.

Szacowany koszt inwestycji: 3 733 000 złotych

Powiat skierniewicki: 

Powiat skierniewicki - 2 000 000 złotych
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E na odcinku od miejscowości Słomków do granicy z powiatem Łowickim" o długości 3,887 km, w ramach której nastąpi: poszerzenie jezdni do 6,0 m, ułożenie warstw bitumicznych na całej powierzchni szerokości jezdni, utworzenie obustronnych poboczy ziemnych o szerokości 1,0 m; odtworzenie istniejących rowów obustronnych (w m. Pszczonów doprowadzenie wody opadowej za pomocą wpustów ulicznych) oraz wykonanie zjazdów na działki przyległe.

Szacowany koszt inwestycji: 6 500 000 złotych

Gmina Maków - 2 000 000 złotych
Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej 115264E" Jest to droga gminna prowadząca z Makowa-Maków Kolonia-Wola Makowska. Jest to jedna z ważniejszych dróg w gminie. Przy drodze tej zlokalizowany jest największy zakład pracy firma AGARIS oraz wiele firm lokalnych, ponadto droga prowadzi do najważniejszych obiektów publicznych tj. kościół parafialny, cmentarz Szkoła Podstawowa, żłobek, hala sportowa. Na powyższe zadanie wydane jest już pozwolenie na budowę.

Szacowany koszt inwestycji: 5 803 597,50 złotych

Powiat rawski: 

Powiat rawski - 9 000 000 złotych
Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, zgodnie z opracowanym - programem funkcjonalno-użytkowym.1) Nowy Blok Operacyjny – z pomieszczeniami wymaganymi przepisami prawa oraz pomieszczeniem do sterylizacji.2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIT) – oddział 4 łóżkowy 3) Łącznik z głównym budynkiem i łącznik z budynkiem oddziału wewnętrznego; 4) Winda Zostanie zakupione wyposażenie do bloku operacyjnego oraz OIT.Podmiot leczniczy, jednostka podległa Powiatowi, otrzymał pozytywną opinię o celowości inwestycji Wojewody Łódzkiego 19.10.2020 r.

Szacowany koszt inwestycji: 17 500 000 złotych

 

RODO oraz Polityka cookies
Z uwagi na wymogi prawne, niniejszym przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych portali informacyjnych. Klikając w przycisk "Przejdź do portalu", wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych za pomocą plików cookies przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie wspomnianych danych, w każdej chwili możesz opuścić nasz portal. Przechodząc dalej za pomocą przycisku „Przejdź do portalu”, Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub przez naszych partnerów. Przetwarzanie to nie wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.
Stosowanie plików cookies oraz pozostałych technologii informatycznych
Nasz portal oraz nasi partnerzy, stosujemy pliki cookies i pozostałe technologie informatyczne, które gromadzą informacje m.in. o odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych oraz podstronach, a także o lokalizacji urządzenia. Ma to przede wszystkim na celu:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w trakcie korzystania ze stron naszych portali informacyjnych,
• poprawę i stałe ulepszanie świadczonych przez nas usług, dzięki zbieraniu i wykorzystaniu tych danych w celach analitycznych i statystycznych,
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (remarketing).
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz dowolnie określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Każda przeglądarka posiada własne ustawienia cookies. Jeśli nie wprowadzisz zmian w ustawieniach będzie to oznaczało, iż zgadzasz się na zapisywanie informacji w plikach cookies, a następnie na przechowywane ich w pamięci Twojego urządzenia. Zarówno my, jako właściciele portalu oraz nasi partnerzy możemy uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
Wykorzystanie informacji
Aby dopasować wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, wykorzystujemy właśnie zebrane i zapisane informacje w plikach cookies. Administratorem Twoich danych jest Local Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. 
Wykorzystywanie Twoich informacji przez naszych partnerów
Mając na uwadze współpracę z dostawcami reklamowymi informujemy, iż działania w celach marketingowych mogą podejmować nasi partnerzy, korzystający z powierzchni reklamowych w naszych portalach. Do naszych partnerów zaliczamy Google Adsense, a także agencje reklamowe, agencje interaktywne, domy mediowe oraz innych dostawców reklam, w tym Taboola. Podobnie, jak i my, nasi dostawcy reklam również gromadzą i wykorzystują informacje zgromadzone w plikach cookies. Dzięki takim danym, w naszych portalach zobaczysz reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.
Celem przetwarzania Twoich danych zawartych w plikach cookies przez naszych partnerów jest:
• przechowywanie Twoich informacji na urządzeniu z którego przeglądasz nasz portal i dostęp do nich
• wybór reklam do wyświetlenia w tym reklam spersonalizowanych,
• dopasowanie treści spersonalizowanych
• pomiar efektywności reklam,
• dostarczanie jak najbardziej efektywnych reklam, zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.
Abyśmy wraz z naszymi partnerami mogli podejmować powyższe działania, wymagana jest Twoja zgoda, którą wyrażasz poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do serwisu”. Pamiętaj, że Twoja zgoda jest dobrowolna. Bez niej korzystanie z naszych portali będzie pozbawione wielu funkcji, co może wpłynąć na jakość wyświetlanych informacji.
Twoje prawa
Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać, korzystając a naszego formularza kontaktowego, jednak pamiętaj, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Za pomocą wspomnianego formularza kontaktowego możesz także wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu naszych partnerów. Zgodnie z obowiązującym prawem, możesz zgłosić nam, jako podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane żądanie dostępu do tych danych, zmiany ich, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania. Zapraszamy Cię także do odwiedzenia naszej Polityki prywatności.