wersja testowa serwisu

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie

dsc_0547
fot. Gmina Białaczów

Zakończyły się prace budowlane związane z projektem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowości Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w Gminie Białaczów". 

Powyższy projekt dofinansowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa". Gmina Białaczów otrzymała dofinasowanie w wysokości 1.400.152,00 złotych. Na realizację powyższej inwestycji gmina otrzymała również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 175.646,00 zł w formie dotacji oraz 409.844,00 zł w formie pożyczki. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.822.631,08 złotych. 

Długość sieci kanalizacyjnej, która powstała w wyniku realizacji zadania wyniosła 6,574 mb, powstało również 91 przyłączy. Długość budowanego wodociągu wyniosła łącznie 688 metrów.

Mając na względzie konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej oraz obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zachęcamy, aby właściciele nieruchomości położonych w sołectwie Zakrzów nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swojej nieruchomości do sieci.

Informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych z podłączeniem można uzyskać w Urzędzie Gminy Białaczów w pokoju nr 19 lub telefonicznie pod numerem 44 758-14-14 wew. 107.

Źródło: Gmina Białaczów