wersja testowa serwisu

Złote Gody w gminie Jeżów. Trwają zgłoszenia zainteresowanych małżeństw

8-

Urząd Stanu Cywilnego w Jeżowie organizuje jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat i więcej w jednym związku małżeńskim i może być przyznany tylko raz. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tj. Dz. U. 2020, poz. 138). Odznaczenie to jest przyznawane osobom nie karanym.

Odznaczenia parom obchodzącym złote gody nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kancelaria Prezydenta RP przesyła Jubilatom podpisany przez Prezydenta list gratulacyjny i informuje o przyznanych medalach.

Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, małżonkowie muszą wyrazić na to zgodę, wypełniając załączony wniosek. Działanie to rozpocznie procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla zainteresowanych par małżeńskich, mających miejsce zameldowania na terenie Gminy Jeżów, które w roku 2021 będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a dotąd nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszeń małżonków proponowanych do odznaczenia dokonują Jubilaci (Jubilat) lub ich najbliższa rodzina. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jeżowie w terminie do dnia 31 października 2020 r.

Uroczyste wręczenie medali następuje po przyznaniu odznaczenia przez przez Prezydenta RP w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie.
O terminie i szczegółach organizacji uroczystości wręczenia medali jubilaci zostaną powiadomieni w zaproszeniu, przesłanym listownie przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego.
Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie nastąpi w okresie ok. 6 m-cy po złożeniu wniosku. W uroczystości będą mogli uczestniczyć członkowie i znajomi rodziny jubilatów.
Prosimy o składanie wniosków.

Plik do pobrania:

źródło: UG Jeżów